امروز: 9 آذر ماه 1400
کاربر عزیز خوش آمدید

توجه : فروشنده محترم :

شما در تاریخ فوق متعهد شده اید که کالا به مشخصات فنی فوق و براساس استاندارد تیک خورده را در تاریخ معین تحویل دهید و این یک فروش قطعی و معامله برگشت ناپذیر می باشدچنانچه پس از واریز مبلغ تسویه حساب از سوی کاربر دارنده این کدکالا ، به هر دلیلی نتوانید کالا را بدون ایراد تحویل دهید پس از تنظیم صورتجلسه نماینده سایت، می بایستی به میزان 5 برابر مبلغ پیش پرداخت به دارنده کد کالا، خسارت وجه التزام بپردازد.درصورتیکه 72 ساعت قبل موعد تحویل ،دارنده کد کالا اقدام به تسویه حساب جهت تحویل گیری ننمود به میزان %20 مبلغ پیش پرداخت باضافه اصل مبلغ پیش پرداخت منهای کارمزد سایت به دارنده کد کالا از سمت تامین کننده پرداخت می شود.چنانچه تامین کننده توانایی تامین تعهدات کد کالاهای فروش قطعی شده را در خود ندید می بایستی از طریق سایت به قیمت عرضه و تقاضا نسبت به جمع آوری تعهدات و رفع تعهد اقدام نماید.چنانچه یکی یا چند از کدهای کالایی رفع تعهد نشد و کالا نیز تحویل نشد تامین کننده می بایستی نسبت به تمدید آنها با اخذ موافقت کتبی سایت اقدام نماید

مدارک ومجوزهای ما
شاخص قیمت خوراک ایران